application #
#

SlnoWinner Name TypeDateAmount
1 REMYA Auction 02/08/2013 90000
2 VIJAYAN K.S Auction 02/07/2013 84800
3 KAMARUDHEEN Auction 03/06/2013 84900
4 AHMAD P.K Auction 02/05/2013 84000
5 PRAJINA V.C Auction 02/04/2013 79000
6 SALEEM Auction 02/03/2013 80000
7 ABDUL LATHEEF Auction 02/02/2013 74000
8 SHIHABUDHEEN Auction 02/01/2013 60000
9 SYLESH Auction 03/12/2012 60000
10 REMYA Auction 02/11/2012 60000
11 RANJITH Auction 02/10/2012 60000
12 ABDUL NISHAB Auction 03/09/2012 70000
13 ABDUL JABBAR Kuri 2/8/2012 60000
14 SHANAVAS NARANIPUZHA Kuri 2/7/2012 65000
15 SULTHAN HAMEED Kuri 2/6/2012 60000
16 BASHEER Kuri 2/5/2012 60000
17 SYLESH Kuri 2/4/2012 89000
#